Идеята

За проекта


От 01.11.2017 г. до 01.11.2018 г. ИЮ Консулт ООД реализира проект „Европейско партньорство за заетост и растеж“ по договор № BG05M9OP001-4.001-0185-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, на обща стойност 190 300,00 лв. Проектът се изпълнява със 100% безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е транснационалното сътрудничество между партньори от 2 страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации за добра професионална реализация, чрез насърчаване на предприемачество сред младите хора.

Специфичните цели включват:

  • Идентифициране и адаптиране на иновативни практики, насочени към насърчаване и подпомагане предприемачество сред младите хора;
  • Повишаване капацитета на служителите на кандидата за прилагане на иновативните практики и пилотиране в рамките на фирмените услуги;
  • Популяризиране на идентифицирани европейски иновативни практики сред заинтересовани институции и организации в България.

Дейностите включват проучване, адаптиране и пилотиране на иновативни практики за насърчаване на младежко предприемачество, обучения и обмен на опит на служителите в ИЮ Консулт ООД за прилагане на практиките в дейността,популяризиране на резултатите на национално ниво, оценка на резултата от външна организация, управление на проекта и информация и публичност относно финансовата помощ от ЕСФ/ОПРЧР.

С предвидените дейности по проекта са идентифицирани 20 представители на целевата група с акцент върху младежи, които да преминат пилотно през адаптираните по проекта 2 иновативни практики, което да им помогне за достойна професионална реализация и да отговори на духа и разбиранията на тяхното поколение като лицата ще могат да се обучат и да работят под наблюдение и със съдействието на опитни ръководители с придобиване на практически опит.
В резултат на проекта се реализира съществен принос за подпомагане предприемаческата активност сред младите хора, за започване на успешни бизнес модели като средство за намаляване на безработицата сред младежите и бедността и създаване на допълнителна заетост.

Проектът е част от стартиралата преди години инициатива на дружеството в търсене на механизми за подпомагане и стимулиране на младите хора да работят и да се развиват в България!