Официални съобщения

Прессъобщение относно проекта

На 24.10.2018г. (сряда), от 09:00 ч., в Националния дворец на културата - НДК, ресторант „Лаура Кетъринг“, вход откъм А5, се организира ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

На Форума ще се предостави подробна информация за новата услуга в областта на младежкото предприемачество, свързана с одобрения проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, наименование: Европейско партньорство за заетост и растеж по процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП Развитие на човешките ресурси.

Ще бъдат връчени сертификатите на успешно завършилите обучение по младежко предприемачество идентифицирани с проекта 20 лица от целевата група.

Ще бъде представен Наръчник – Методика за обучител и материали за обучаеми в сфертата на младежкото предприемачество и Сборник с проучени добри практики по предприемачество.

От 12 часа е организиран обяд в ресторанта за всички присъстващи.

Форумът ще се води от Управителя – Деница Николова