www.euconsult.bg

EUConsult


ИЮ Консулт e сред първите компании в България, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове. Компанията извършва и услуги в областта на управленското консултиране и организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности.

Екипът работи от 2002 г. и има повече от 200 успешно финансирани проекти в различни направления – за бизнеса, местни власти, неправителствени организации. ИЮ Консулт ООД има солиден опит в изпълнението на редица международни и национални проекти в областта на развитието на човешките ресурси, свързани с повишаване на квалификацията на лицата, създаване на заетост и стартиране на нов бизнес.

Основните целеви групи на ЦИПО могат да се обединят в следните категории:

  • Заети лица, които желаят да повишат квалификацията си или да придобият нова квалификация за запазване на съществуващото работно място, кариерно развитие и мобилност;
  • Безработни лица за оценка на компетенциите, за реализация на пазара на труда, стартиране на собствен бизнес или умения за започване на работа;
  • Представители на уязвими социални групи на пазара на труда, в т.ч. роми и хора с увреждания;
  • Младежи, навършили 18 г. възраст, в т.ч. учащи (студенти, ученици в горния курс, отпаднали от образователната система лица).

От 2015 г. към ИЮ Консулт ООД има създаден и функциониращ Център за информация и професионално ориентиране /ЦИПО/, извършващ следните услуги:

  • информиране и кариерно ориентиране на заети лица, насочени към: запазване на съществуващото работно място; повишени възможности за кариера на работното място; мотивация за мобилност чрез реализация в друга професия.
  • информиране и професионално ориентиране на безработни лица, насочени към: оценка на собствените компетенции; информиране и консултиране за желаните професии и /или групи професии за успешна реализация на пазара на труда; придобиване на знания и умения за стартиране на собствен бизнес; мотивиране за започване на работа, обучение в необходимите умения за кандидатстване за работа.

ИЮ Консулт е сертифицирана в съответствие със СУК ISO 9001:2008.